EmailTwitterFacebookLinkedIn

Twee leden Raad van Toezicht Humanitas DMH

Nieuwegein

Op zoek naar een verscheidenheid in vraagstukken? In onze Raad van Toezicht kun je een bijdrage leveren aan de bedoeling van onze organisatie, en een bijdrage leveren aan het geluk van “Bram” (onze cliënten en medewerkers).

Veel mensen redden zich niet even makkelijk in het dagelijks leven. Mensen met een verstandelijke beperking of met psychische problemen hebben daar vaak hulp bij nodig. Wij willen deze mensen zoveel mogelijk helpen door hen vanuit eigen kracht mee te laten doen in de maatschappij. Dat vraagt om een sterke organisatie, waarbij onze Raad van Toezicht ook een belangrijke rol speelt.

Jouw bijdrage doet ertoe

Onze Raad van Toezicht is een betrokken en breed deskundig college. Er is, vanwege het bereiken van de wettelijk maximale termijn, behoefte aan twee nieuwe leden. Met jouw stevige en verbindende persoonlijkheid, intrinsieke motivatie in het welzijn van onze cliënten en hun zorgvraag, wil je graag het verschil maken en ertoe doen. Je herkent je in de humanistische waarden en bent bereid deze uit te dragen.

Op een constructieve en positief kritische wijze met visie en kundigheid help je Humanitas DMH zich te positioneren op weg naar een goede toekomst. Als lid houd je toezicht vanuit brede ervaring en achtergrond.  Je bent maatschappelijk actief en beschikt over een relevant netwerk waardoor je op de hoogte bent van relevante landelijke ontwikkelingen. Je bent als lid van de Raad van Toezicht de werkgever en adviseur van onze bestuurder. Als lid van de Raad van Toezicht breng je met enige regelmaat werkbezoeken aan onze teams en locaties.

Zes keer per jaar (meestal van 16 uur tot 20 uur) komt onze Raad van Toezicht bij elkaar. Daarnaast is er tweemaal per jaar overleg met de Centrale Cliënten Raad en de Ondernemingsraad, hier is de bestuurder ook bij betrokken.

Binnen de Raad van Toezicht die als geheel verantwoordelijk blijft, hebben wij drie commissies

1) auditcommissie Financiën en bedrijfsvoering

2) Commissie Kwaliteit en Veiligheid

3) Remuneratiecommissie.

De commissies komen twee tot vier keer per jaar samen.

 Wat ga je doen?

1. Lid Raad van Toezicht, specialisatie Zorginhoudelijke deskundigheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid toetst de inhoud van het voorgestelde kwaliteitsbeleid en het veiligheidsbeleid aan algemeen erkende kwaliteitskaders en toetst de uitvoering ervan met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders. Vanuit aantoonbare affiniteit met cliëntenbelangen en heldere visie daarop lever je daar een bijdrage aan. De commissie bespreekt rapportages van gehouden kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek. Daarnaast treedt de commissie op als sparringpartner van de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit van zorg in het algemeen en bovengenoemde taken in het bijzonder.

Heb je brede kennis en ervaring in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, forensische zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning? Ga je graag aan de slag met inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de verstandelijke gehandicaptenzorg in het bijzonder spelen? En ben je in staat om, ondanks je eigen zorginhoudelijke specialisaties, een onafhankelijke visie te hebben om zo brede kennis en inzichten optimaal in te kunnen zetten? Dan horen wij graag jouw motivatie om bij Humanitas DMH jouw bijdrage te komen leveren.

Dit lid zal bij voorkeur van af januari 2021 zitting nemen in de RvT op bindende voordracht van de CCR en lid zijn van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

 2.  Lid Raad van Toezicht, specialisatie organisatorisch en politiek bestuurlijk vlak

Je hebt inhoudelijk brede kennis en ervaring in de zorg en/of maatschappelijke dienstverlening en hebt ervaring op organisatorisch en of politiek bestuurlijk vlak. Daarnaast heb je bij voorkeur ook ervaring in de markt of bij (semi)publieke organisaties. In de loop der jaren heb je resultaten bereikt op het gebied van technologische en/of sociale innovatie. Daarnaast heb je oog voor of affiniteit met HRM beleid. Jouw kennis en netwerk op bovengenoemde terreinen wil je dan ook graag inbrengen in onze organisatie.

Dit lid zal zitting nemen in de RvT en eventueel deelnemen aan één of meer commissies.

Dit brengt je mee

Je beschikt over een visie op de (gehandicapten)zorg en op toezicht in combinatie met sensitiviteit en respect. Je weet je te verplaatsen in de positie van cliënten, verwanten en medewerkers. Voor jou is het vanzelfsprekend dat je een goede relatie en contact met de centrale medezeggenschapsraden opbouwt. In openheid draag je bij aan de kwaliteit van de Governance binnen de Raad van Toezicht en in de relatie met de organisatie en haar bestuurder. Met jouw betrokkenheid en motivatie doe je er alles aan om samen met de andere leden het beste uit de Raad van Toezicht en de bestuurder te halen. Je bent scherp op het bewaken van de taken en rollen. En vanuit gelijkwaardigheid en transparantie geef je zuiver vorm aan de uiteenlopende rollen die een toezichthouder vervult.

Voor één van de twee nieuwe leden is het conform het in 2019 vastgestelde profiel een meerwaarde als deze vanuit eigen ervaringen als naaste van iemand met een verstandelijke beperking een wezenlijke bijdrage kan leveren binnen de Raad van Toezicht. De eigen ervaring kan een wezenlijke bron van inbreng zijn, terwijl daarbij wordt verwacht dat dit lid weet te abstraheren van het eigen levensverhaal naar de rol van toezichthouder.

Wat vragen we je?

Als Raad van Toezicht toets je het functioneren van Humanitas DMH en de besturing door de bestuurder op hoofdlijnen. Dit doe je als lid én gezamenlijk als Raad van Toezicht:

Samen met de collega-toezichthouders maak je met de Raad van Bestuur heldere afspraken over doelen en prestaties en weet je wanneer input nodig is wanneer daaraan onvoldoende gevolg wordt gegeven

Je wilt voortdurend op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in en rondom de gehandicaptenzorg en blijft je hierin verdiepen

Naast je werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht ben je maatschappelijk actief  

Vanuit een pro- en interactieve houding werk je samen binnen de Raad van Toezicht en met de bestuurder. Voor de bestuurder kun je adviseur en sparringpartner zijn

Je beschikt over een open en constructieve stijl van communiceren, je weet wanneer het nodig is om tegenspel te bieden, zowel binnen de Raad van Toezicht als naar de bestuurder.

Specifiek voor het lid dat zich richt op Kwaliteit en Veiligheid vragen wij:

Kennis van inhoudelijke vraagstukken in de gehandicaptenzorg, zowel op praktisch als op bestuurlijk of wetenschappelijk niveau en praktische ervaring met mensen met een beperking én hun vertegenwoordigers

Focus op het zorgvragersperspectief als de georganiseerde medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers

Verbindend met een goed gevoel voor de verhoudingen ten aanzien van verschillende verantwoordelijkheden, belangen en verschillende rollen in de organisatie

Ervaring in een toezichthoudende rol, of in ieder geval een opleiding/leergang voor toezichthouden afgerond in combinatie met ervaring met het werken met toezichthouders

Dit alles met frisheid, humor en relativeringsvermogen.

Dit bieden wij

Ruimte en vrijheid in een mooie, interessante, stevige maar vooral ook leuke functie bij een maatschappelijk en humanistische organisatie. Wij hebben hoge ambities, zijn open en transparant en willen het verschil maken.

De standplaats voor vergaderingen is Nieuwegein. Voor de honorering van de leden van de RvT volgen wij het advies van toezichthouders vereniging NVTZ. Jaarlijks stelt de RvT de bezoldiging vast.  Deze bezoldiging is exclusief btw. Er is een budget voor collectieve en individuele deskundigheidsbevordering. Voor de toezichthouders en de bestuurder is er een zogenaamde bestuurders- en toezichthouder aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De RvT-leden zijn daarnaast collectief lid van de NVTZ.

 Werving via Colourfulpeople

Wij hebben de werving en selectie voor deze vacature uitbesteed. Solliciteren kan via deze link.

Voor vragen kan je bellen met Rick Verhoeven van Colourfulpeople, 06 26 70 67 57.